METODA LEADER

Program Leader je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu i mezi několika regiony jedné či více zemí EU.

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

  • Přístup zdola nahoru – z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny (MAS), jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).
  • Partnerství veřejných a soukromých subjektů – v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).
  • Místní rozvojová strategie – každá MAS pro své jasně vymezené území zpracovává komplexní rozvojovou strategii a strategický plán, v nichž hodnotí konkrétní silné a slabé stránky, potřeby, potenciál regionu a navrhuje možnosti řešení dalšího rozvoje.
  • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – projekty realizované v rámci strategických plánů MAS jsou založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Jedním z důležitých bodů je propojování různých aktivit a takových projektů, aby si projekty v žádném případě nekonkurovali, ale naopak se vzájemně doplňovali a rozvíjeli tak potencionál venkovské oblasti.
  • Inovativnost – MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zájmových regionů.
  • Síťování – MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, Spolku pro obnovu venkova, apod.
  • Spolupráce – při realizaci rozvojových projektů spolupracuje několik MAS v rámci státu či Evropské unie, projekty tak mají širší dopad.

Vybrané informační zdroje k Leaderu a rozvoji venkova v ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *