Žádost o financování provozní činnosti MAS

Popis projektu

Projekt slouží pro financování běžného provozu místní akční skupiny. Financování kanceláře MAS a aktivace partnerů i zájmových skupin v regionu. Cílem projektu vytvořit podmínky pro splnění cílů uvedených ve strategii CLLD.

Jedná se o projekt vedený pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006087.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zajistit bezproblémové fungování místní akční skupiny, která poskytne zázemí všem zájmovým skupinám v regionu a vytvoří podmínky pro spolupráci jednotlivých partnerů v regionu. Cílem je i umožnit jednotlivým aktérům v regionu čerpání fondů v souladu s prioritami určenými ve strategii CLLD.

Jaké aktivity projektu budou realizovány?

Zajištění animační činnosti a animace škol a školských zařízení, prvky propagace pro naplňování strategie CLLD je následující:
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Popis používaných komunikačních aktivit MAS: zajištění dostatečné propagace SCLLD, informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů.
V průběhu realizace projektu bude místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Náplní činnosti MAS bude:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Místní akční skupina, která realizuje animaci škol a školských zařízení, osloví mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace.
V případě zájmu o bezplatnou pomoc s animací škol se mohou žadatelé obrátit na koordinátora animačních činností.

Zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, tedy především:

  • průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou zadávání veřejných zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu (tvorba projektových listů na míru);
  • metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídicího orgánu apod.;
  • metodická pomoc při kontrole

Popis realizačního týmu

Projekt počítá s kooperací několika zaměstnanců. Je určen koordinační zaměstnanec MAS projektu, který bude delegovat jednotlivé činnosti na ostatní zaměstnance MAS.
Realizační tým:
Manažer -> zodpovídá za realizaci a provádění SCLLD, vedení kanceláře a zaměstnanců, plní úkoly dané Radou spolku, reprezentuje MAS, příprava evaluace, monitorovací zprávy
Projektový manažer -> zajišťuje sběr dat, dotazníkové šetření, kulaté stoly, vyhodnocuje podklady, sestavuje analýzy, spolupracuje s manažerem, konzultuje žádosti, zpracovává žádosti MAS, sběr podkladů k evaluaci
Administrativa -> zodpovídá za vedení webových stránek, facebooku, vedení složek, administrativní činnosti, archivace, vedení pošty, pokladny, knihy faktur, cestovních příkazů, vede seznam členů
Koordinátor animačních aktivit -> zajišťuje kontakt se partnery MAS, potenciálními žadateli, zpracovává šablony, sbírá data pro podporu činnosti MAS