Avízo výzev IROP 2021+

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ z.s. aktuálně připravuje vyhlášení výzev z Operačního programu IROP pro programové období 2021-2027.

Předpokládaný termín vyhlášení výzev je březen/duben 2024.
Harmonogram výzev ZDE

Alokace programového rámce IROP 2021+ činí 15.390.615, – Kč.
Tato alokace (CZV) je rozdělena na jednotlivá opatření následovně
1. VZDĚLÁVÁNÍ                                 5 390 615,00 Kč – vyhlášení výzvy 25.03.2024 v 10.00 hod
2. DOPRAVA                                       7 500 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 25.03.2024 v 10.00 hod
3. HASIČI                                             1 250 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 23.04.2024 v 10.00 hod 
4. VEŘEJNÁ PROGRANSTVÍ       1 250 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 23.04.2024 v 10.00 hod 

Veškeré požadavky (šablona Projektového záměru, přílohy požadované MAS, způsob příjmu žádosti a hodnocení na MAS atd.)  budou upřesněny v konkrétní výzvě MAS a v inertních postupech.
Specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd. řídícího orgánu jsou zveřejněny v nadřazených výzvách ŘO IROP.

Dotazy k přípravě projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisuhttps://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

VZDĚLÁVÁNÍ    
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP   48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)

– Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • o navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

DOPRAVA   
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD)

– Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

– Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury ¨
 • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

HASIČI   
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD)

– Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II,III ,V

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  73. výzva IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)
 

– Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Avízo 5. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 5.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy:  24.10.2023
Příjem žádostí: 01.11. – 30.11.2023 

Více informací k 5. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
Předpokládaný termín konání je 08.11.2023 od 14 hod.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy  
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace 
k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Avízo 4. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 4.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy: 30.03.2023
Příjem žádostí: 03.04. – 03.05.2023 

Více informací ke 4. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy  
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace 
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

 

Avízo 3. Výzvy PRV

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE 3. Výzvě PRV 
Datum vyhlášení výzvy: 25.05.2022
Příjem žádostí: 01.06. – 30.06.2022 
Seminář pro žadatele:  31.05.2022 ve 14.00 hodin v Kněževsi
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 3.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                    Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce
(Podrobnější informace k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  konec května  2022  (příjem žádostí během června 2022)
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme  Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
10.
Výzvě – IROP-Zvyšování kvality škol V
11. Výzvě – IROP-Bezpečnost dopravy V

Datum konání:  26.10. 2021
Čas konání:        14:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzev
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

Avízo 10. a 11. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
10. výzvy  a  11. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 10. výzvy  : Zvyšování kvality škol V *)
Tematická oblast 11. výzvy  :  Bezpečnost dopravy V

*) Důležité:
K výzvě č. 10  – Zvyšování kvality škol V  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  20.09. 2021 
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz  nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 2. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 2.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Na začátku roku 2021 došlo k úpravě programového rámce PRV a rozšíření o novou Fichi č. 7  s vazbou na čl. 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
Vycházíme tak vstříc obcím, které mohly v rámci PRV čerpat dotační prostředky jen velmi omezeně.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

nová
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  01.dubna 2021
Více informací k 2. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 8. a 9. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
8. výzvy  a  9. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 8. výzvy  : Zvyšování kvality škol IV *)
Tematická oblast 9. výzvy  :  Bezpečnost dopravy IV

*) Důležité:
K výzvě č. 8  – Zvyšování kvality škol IV  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  01.04. 2021
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
7. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy III

Datum konání:  15.09. 2020
Čas konání:        15:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzvy
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

AVIZO 7. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  7. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Tématická oblast 7. výzvy  :  Bezpečnost dopravy III

Více informací k výzvě naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  01.09.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit v půlce září.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.