Archiv autora: administrator

Strategie MAS

K dnešnímu dni je zhotovena Strategie MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. Jedná se o verzi, která má být schválena 25. listopadu 2016 na Valné hromadě Spolku. Vaše případné připomínky či náměty na její zlepšení prosím pište do komentáře pod tímto článkem či kontaktujte pana Ing. Filipa Uhlíře.

Strategie ke stažení ZDE.

Cíle MAS KPZ

Cílem spolku je rozvoj regionu v rozsahu katastrálních území obcí, které vyjádří souhlas se zařazením do územní působnosti MAS, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:

 1. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 2. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 3. rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
 4. vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 5. ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
 6. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 7. služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 8. posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 9. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 10. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu,
 11. součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
 12. příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
 13. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 14. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 15. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 16. provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
 17. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
 18. poradenská činnost,
 19. činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 20. vydávání tiskovin

METODA LEADER

Program Leader je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu i mezi několika regiony jedné či více zemí EU.

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

 • Přístup zdola nahoru – z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny (MAS), jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).
 • Partnerství veřejných a soukromých subjektů – v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).
 • Místní rozvojová strategie – každá MAS pro své jasně vymezené území zpracovává komplexní rozvojovou strategii a strategický plán, v nichž hodnotí konkrétní silné a slabé stránky, potřeby, potenciál regionu a navrhuje možnosti řešení dalšího rozvoje.
 • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – projekty realizované v rámci strategických plánů MAS jsou založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Jedním z důležitých bodů je propojování různých aktivit a takových projektů, aby si projekty v žádném případě nekonkurovali, ale naopak se vzájemně doplňovali a rozvíjeli tak potencionál venkovské oblasti.
 • Inovativnost – MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zájmových regionů.
 • Síťování – MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, Spolku pro obnovu venkova, apod.
 • Spolupráce – při realizaci rozvojových projektů spolupracuje několik MAS v rámci státu či Evropské unie, projekty tak mají širší dopad.

Vybrané informační zdroje k Leaderu a rozvoji venkova v ČR