Avízo 3. Výzvy PRV

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE 3. Výzvě PRV 
Datum vyhlášení výzvy: 25.05.2022
Příjem žádostí: 01.06. – 30.06.2022 
Seminář pro žadatele:  31.05.2022 ve 14.00 hodin v Kněževsi
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 3.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                    Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce
(Podrobnější informace k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  konec května  2022  (příjem žádostí během června 2022)
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme  Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde