Avízo výzev IROP 2021+

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ z.s. aktuálně připravuje vyhlášení výzev z Operačního programu IROP pro programové období 2021-2027.

Předpokládaný termín vyhlášení výzev je březen/duben 2024.
Harmonogram výzev ZDE

Alokace programového rámce IROP 2021+ činí 15.390.615, – Kč.
Tato alokace (CZV) je rozdělena na jednotlivá opatření následovně
1. VZDĚLÁVÁNÍ                                 5 390 615,00 Kč – vyhlášení výzvy 25.03.2024 v 10.00 hod
2. DOPRAVA                                       7 500 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 25.03.2024 v 10.00 hod
3. HASIČI                                             1 250 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 23.04.2024 v 10.00 hod 
4. VEŘEJNÁ PROGRANSTVÍ       1 250 000,00 Kč – vyhlášení výzvy 23.04.2024 v 10.00 hod 

Veškeré požadavky (šablona Projektového záměru, přílohy požadované MAS, způsob příjmu žádosti a hodnocení na MAS atd.)  budou upřesněny v konkrétní výzvě MAS a v inertních postupech.
Specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd. řídícího orgánu jsou zveřejněny v nadřazených výzvách ŘO IROP.

Dotazy k přípravě projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisuhttps://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

VZDĚLÁVÁNÍ    
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP   48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)

– Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • o navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

DOPRAVA   
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD)

– Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

– Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury ¨
 • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

HASIČI   
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD)

– Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II,III ,V

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP  73. výzva IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)
 

– Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch