Archiv rubriky: Rubriky

Cíle MAS KPZ

Cílem spolku je rozvoj regionu v rozsahu katastrálních území obcí, které vyjádří souhlas se zařazením do územní působnosti MAS, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:

 1. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 2. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 3. rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
 4. vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 5. ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
 6. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 7. služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 8. posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 9. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 10. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu,
 11. součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
 12. příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
 13. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 14. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 15. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 16. provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
 17. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
 18. poradenská činnost,
 19. činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 20. vydávání tiskovin

METODA LEADER

Program Leader je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu i mezi několika regiony jedné či více zemí EU.

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

 • Přístup zdola nahoru – z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny (MAS), jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).
 • Partnerství veřejných a soukromých subjektů – v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).
 • Místní rozvojová strategie – každá MAS pro své jasně vymezené území zpracovává komplexní rozvojovou strategii a strategický plán, v nichž hodnotí konkrétní silné a slabé stránky, potřeby, potenciál regionu a navrhuje možnosti řešení dalšího rozvoje.
 • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – projekty realizované v rámci strategických plánů MAS jsou založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Jedním z důležitých bodů je propojování různých aktivit a takových projektů, aby si projekty v žádném případě nekonkurovali, ale naopak se vzájemně doplňovali a rozvíjeli tak potencionál venkovské oblasti.
 • Inovativnost – MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zájmových regionů.
 • Síťování – MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, Spolku pro obnovu venkova, apod.
 • Spolupráce – při realizaci rozvojových projektů spolupracuje několik MAS v rámci státu či Evropské unie, projekty tak mají širší dopad.

Vybrané informační zdroje k Leaderu a rozvoji venkova v ČR